اکسیداسیون پلاسمایی

گـسترش روز افـزون فيزيـك پلاسـما در چنـد دهـه اخيـر، مخـصـــــوصا در ارتبـاط بـا كـشف و توسـعه روشهـاي تكنيكي مقرون به صرفه و سازگار بـا محـ يط زيـست، لـزوم انجـام پـژوهشهـاي بنيـادي و كـاربردي متعـدد در زمينـه استفاده از اين حالت ماده را در توليـدات صـنعتي گونـاگون، ايجاد ميكند. از طرفي؛ شناخت مواد با ويژگيهاي خـاص […]

سخت کردن سطحی یا سخت کاری

سخت کاری یا سخت کردن سطحی (Surface or Case Hardening) نوعی عملیات حرارتی که در آن با استفاده از شرایط خاص کاری و محیطی سطح قطعه را سخت کرده در حالی که ترکیب شیمیایی داخل قطعه تغییر نمی کند و در نهایت قطعه ای حاصل می شود که سختی سطحی مطلوب در کنار چقرمه بودن دارد. بسیاری از […]

نیتراسیون پلاسما

فرآیند نیتراسیون پلاسما در 1930 توسط آلمان ابداع شد ولی این موضوع در 1970 تجاری شد. پلاسما چیست؟ پلاسما یا گاز یونیزه شده به محیطی گفته می شود که در آن اتم ها یا مولکول های گاز به اجزای باردار تشکیل دهنده اتم الکترون و یون تجزیه شده و این ذرات باردار بر یکدیگر تأثیر […]